AVIZAREA PE MASURA 3.1.3 SI 3.2.2.b

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI COMISIEI OAR-FD PE MASURILE 3.1.3. SI 3.2.2.b PENTRU ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

  

 1. Cerere

 2. Acte de proprietate

 3. Plan cadastral actualizat

 4. Extras de carte funciara

 5. Intabularea dreptului de proprietate

 6. Certificat de urbanism, inclusiv planurile anexa – copie

 7. Avizele de principiu privind canalizarea apelor uzate si gestionarea deseurilor

 8. Memoriu tehnic de arhitectura care sa cuprinda:

 • descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la: amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor; clima si fenomenele naturale specifice; geologia si seismicitatea; categoria de importanta a obiectivului

 • referiri la fiecare din criteriile din Fisa tehnica de verificare a criteriului incadrarea in specificul arhitecturii locale:

a) Parcela, pe care se va implementa proiectul, sa respecte prevederile legale privind amplasarea acesteia faţă de zonele de risc (inundaţii, alunecări de teren) sau în arii (rezervaţii) naturale protejate.

b) Aria minimă a parcelei sa fie de 1.000 mp iar deschiderea minimă la stradă (cale de acces) sa aiba o valoare conform reglementărilor urbanistice locale, sau, unde acestea nu există, conform tradiţiei locale. Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi.

c) Procentul de Ocupare a Terenului (P.O.T.) sa fie max. 20 %. Acest procent este rezultatul raportului dintre Aria Construită totală (suma ariilor construite ale tuturor construcţiilor din planul general) şi Aria parcelei. Valoarea P.O.T. va rămâne neschimbată şi se va aplica şi în cazul unor viitoare extinderi sau completări cu construcţii în incintă. În cazul unor construcţii existente, Aria Construită a acestora va fi inclusă de la început în calculul P.O.T. Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente.

d) Coeficientul de Utilizare a Terenului (C.U.T.) sa fie max. 0,50. Acest coeficient este rezultatul raportului dintre Aria Desfăşurat Construită (suma ariilor desfăşurat construite ale tuturor construcţiilor din planul general – nu se includ ariile subsolurilor) şi Aria parcelei. Valoarea C.U.T. va rămâne neschimbată şi se va aplica şi în cazul unor viitoare extinderi sau completări cu construcţii în incintă. În cazul unor construcţii existente Aria Desfăşurat Construită a acestora va fi inclusă de la început în calculul C.U.T. Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente.

e) Retragerile de la stradă, faţă de limitele de proprietate stânga/dreapta şi faţă de limita de proprietate spate, sa aiba valori conform reglementărilor urbanistice locale, sau, unde acestea nu există, conform tradiţiei locale. Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente.

f) Asigurarea, în incintă, a unui număr de locuri de parcare egal cu numărul camerelor cu funcţiunea cazare turişti, eventual acoperite, dar numai în sistem tip „pergolă”, realizat numai din lemn (structură aparentă). Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente, iar pentru modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de lucrări.

g) Volumele nou edificate sa nu obtureze vizibilitatea sau accesul la elementele importante de peisaj sau construite. Nu se admite mascarea monumentelor istorice, de arhitectură (biserici, clopotniţe, troiţe, conace, cule, statui, locuinţe tradiţionale cu valoare de patrimoniu, peisaj rural construit, ruine, situri arheologice, etc.) sau naturale (creste montane, cascade, arbori semnificativi/protejaţi, luciu de apă, peisaj marin etc.) existente, sau îngrădirea accesului la acestea.

h) Volumetria constructiei sa fie simplă, lipsită de elemente parazitare. Construcţiile sa fie aşezate raţional pe teren (pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientare faţă de punctele cardinale, faţă de elementele ambient ale cadrului natural/construit, faţă de reperele de interes);

i) Paramentul constructiei sa fie finisat conform tradiţiei locale. Nu se admite utilizarea betonului aparent, a pereţilor cortină, placajelor ceramice, din sticlă sau materiale plastice. Nu se admit culori stridente, saturate;

j) Raportul plin / gol sa fie adaptat tipologiei locale. Se recomandă ferestre drepunghiulare sau pătrate ( nu se admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale ) ;

k) Tâmplăria (interioară şi exterioară) sa fie proiectată şi realizată conform tipologiilor de inspiraţie locală. Se recomandă geamuri tip „termopan” (numai partea din sticlă), sau ferestre duble sau triple în unu, două sau trei canate, obloane din lemn. Nu se admite tâmplărie confecţionată din metal sau plastic, obloane rulante, cărămidă de sticlă, policarbonat;

l) Elementele adiacente construcţiei (terase, scări exterioare, stâlpi, parapeţi, balustrade, grilaje, copertine) sa fie concepute şi realizate în spiritul tradiţiei locale. Nu se admit confecţii metalice aparente, baluştri, ornamente din material plastic;

m) Forma acoperisului sa fie geometric simplă, conformă tradiţiei locale. Se recomandă şarpante din lemn cu pante simetrice ce vor avea valori adaptate regimului pluvial regional. Nu se admit pante asimetrice, coame rupte, coame cu o apă prelungită peste cealaltă sau coame suprapuse;

n) Învelitoarea sa fie adaptată tradiţiei locale. Se recomandă materialele tradiţionale – ceramică, lemn, paie, stuf, piatră, ardezie etc.Nu se admit învelitori metalice (tablă lisă, tablă cutată, tablă profilată, etc.), materiale plastice sau bituminoase, indiferent de tramentul suprafeţei aparente. Nu se admit, de asemenea, culorile stridente, atipice, străine de tradiţia locală;

o) Lucarnele sa aiba forme adecvate tradiţiei locale. Se pot admite ferestre tip luminator, dacă acestea nu modifică volumetria şi aspectul general al acoperişului. Nu se admit volume neconforme tradiţiei locale, tâmplărie confecţionată din metal sau plastic, geam armat, policarbonat;

p) Tinichigeria sa fie concepută cu o geometrie simplă, discretă. Nu se admit decoraţii la jgheaburi şi burlane, ornamente de coamă din materiale plastice sau similar.

q) Anexele gospodăreşti trebuie să respecte exigenţele construcţiei principale. Nu se admit construcţii anexe prefabricate din beton armat aparent, tip „container”, construcţii metalice aparente.

r) Împrejmuirile şi porţile sa fie concepute şi executate utilizând geometrie, cromatică şi materiale conforme tradiţiei locale, (se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale – piatră, lut, lemn, nuiele, înălţime redusă a gardului – max. 1,50 m la stradă, streşinire acolo unde este cazul). Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente, iar pentru modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de lucrări;

s) Zidurile de sprijin (după caz), drumurile, aleile, platformele, spaţiile de parcare sa fie realizate din materiale locale. Se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale – pământ compactat, dalaje piatră, piatră spartă, macadam, pavele, grassbeton. Nu se admit beton aparent, îmbrăcăminţi asfaltice, etc. Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente, iar pentru modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de lucrări.

t) Canalizare, platforme gospodăreşti: prin proiect, trebuie asigurata colectarea apelor menajere şi pluviale, precum şi gestionarea deşeurilor menajere, conform Avizelor de principiu, anexate documentaţiei prezentate.

u) Amplasarea platformelor gospodăreşti sau construcţiilor anexe cu rol de depozitare temporară a deşeurilor menajere se va face la o distanţă de min. 10 m de corpurile de clădire cu funcţiuni de locuire, cazare şi alimentaţie public;

Se va asigura, din faza de proiectare organizarea colectării diferenţiate a deşeurilor menajere şi evacuarea acestora în mod ecologic, complet şi ritmic. Nu se admite depozitarea deşeurilor menajere pe termen mai lung de o săptămână sau incinerarea acestora în incintă.

Constituie un avantaj pentru proiect utilizarea de fose septice microbiologice ecologice sau microstaţii de epurare, acolo unde nu există reţea de canalizare menajeră comunală. De asemenea, colectarea în sistem intern de incintă, canalizat, a apelor pluviale şi utilizarea acestora, acolo unde nu există reţea de canalizare plauvială comunală. 

       ATENŢIE:

 • valorile de la pct. b), c), d), e) şi f) sunt minime; în cazul în care prevederile Planului Urbanistic General – Regulamentului Local de Urbanism sunt mai restrictive – P.O.T., C.U.T. mai mici, distanţe minime mai mari, locuri de parcare mai multe – acestea vor avea prioritate faţă de valorile specificate în prezentele recomandări;

 • asigurarea distanţelor corecte faţă de elementele construite, infrastructură, reţele de transport generatoare de stress, platforme ecologice;

 • dimensionarea responsabilă, raţională şi economică a construcţiilor;

 • executarea modernizărilor/extinderilor construcţiei cu respectarea strictă a criteriilor enunţate ;

 • izolarea termică optimă a construcţiilor în perpectiva necesităţii obţinerii Ceritificatul energetic al construcţiei;

 • folosirea surselor alternative de energie, a aparatelor de încălzire şi preparare a apei calde în sistem centralizat cu funcţionare pe gaze naturale, lemn/combustibili pe bază de lemn. Nu se acceptă centrale termice sau sobe care să funcţioneze cu comustibil lichid-derivaţi ai petrolului sau fosili-cărbune;

 • amenajarea de perdele fonice de plantaţii.

       Piese desenate intocmite conform prevederilor Legii 50/1991 reactualizata si completata, Anexa nr.1:

 1. Plan de incadrare in teritoriu – plansa pe suport topografic

 2. Plan de situatie la o scara convenabila, care sa cuprinda:

 • parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare

 • amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, desfiinta sau construi

 • cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.)

 • denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie

 • sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale

 • accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute

 • indicatori urbanistici

 1. Planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor

 2. Planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile

 3. Sectiuni caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul, care sa cuprinda cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului – cotele la coama si la cornisa, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate

 4. Toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat

 5. In situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent  

        Memoriul tehnic de arhitectura si piesele desenate se vor intocmi inclusiv pentru constructiile anexe celei principale si pentru imprejmuiri, acolo unde acestea sunt prevazute.

        Memoriul tehnic de arhitectura din documentatie trebuie sa fie semnata si parafata in original de arhitecti sau conductori arhitecti cu drept de semnatura.

This entry was posted in Legislaţie. Bookmark the permalink.