A_DA 2011-2012

REGULAMENT PENTRU ANUALA
DOBROGEANÃ DE ARHITECTURÃ A_DA 2011-2012

 

     ANUALA DOBROGEANĂ DE ARHITECTURà A_DA 2011-2012 este un eveniment cultural organizat de ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA TERITORIALàDOBROGEA, cu sprijinul financiar al ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA, acordat din timbrul de arhitecturã.
     ANUALA DOBROGEANÃ DE ARHITECTURÃ A_DA 2011-2012 cuprinde expoziţii de fotografie pe tema: “Arhitectura Urbană de patrimoniu” şi îşi propune sã prezinte realizãri şi proiecte din ultimii ani ale membrilor filialei, sã aducă în dezbatere problemele actuale ale profesiei. A_DA 2011-2012 va cuprinde dezbateri profesionale, prezentãri de materiale şi tehnologii de construcţii, precum şi festivitatea de decernare a premiilor.
     A_DA 2011-2012 se va desfãşura în municipiul Constanţa în perioada 20 – 30 OCTOMBRIE, în spaţiul oferit de City Mall, la etajul 2, iar în municipiul Tulcea, într-o perioadă ce se vă stabilii ulterior. Lucrãrile premiate vor fi expuse şi la VARNA într-o expoziţie alături de colegii bulgari.
     EXPOZIŢIA DE ARHITECTURÃ
     Expoziţia va avea urmãtoarele secţiuni :
R. SECŢIUNEA DE PROIECTE REALIZATE
În cadrul A_DA 2011-2012 vor fi prezentate lucrãri de arhitecturã realizate pânã în anul 2012 în momentul prezentării.
R.A. Locuinţe individuale şi colective
R.B. Clădiri publice, birouri, sedii etc
R.C. Clădiri turistice – odihnã şi tratament
R.D. Restaurare/reabilitare/reconversie
R.E. Arhitecturã de interior
R.F. Arhitecturã religioasă
     F. SECŢIUNEA FOTOGRAFIE DE ARHITECTURÃ
     C. SECŢIUNEA CONCURS DE ARHITECTURĂ (pentru sediul O.A.R.- DOBROGEA)
PARTICIPANŢI
La secţiunile din cadrul expoziţiei de realizãri şi proiecte pot participa arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu drept de semnãturã din filiala Dobrogea, precum şi colective coordonate de arhitecţi care intrã în aceste categorii.
     Participarea presupune calitatea de autor sau co-autor cu drepturi egale, al proiectului respectiv.  Un participant poate prezenta maxim 5 lucrãri la secţiunea R şi maxim 4 panouri la secţiunea F. Fiecare autor sau colectiv de autori poate prezenta maxim 2 panouri pentru fiecare lucrare de la secţiunea R . La secţiunea CONCURS DE ARHITECTURĂ pot participa toţi membrii filialei cu sau fără drept de semnătura şi care nu fac parte din juriu.
     PREMII
În cadrul Anualei Dobrogene de Arhitectura 2011-2012, se vor acorda urmãtoarele premii pentru lucrãrile din secţiunile prezentate:
- 6 premii de excelentã pentru secţiunea Realizãri;
– 1 premiu de excelentã pentru secţiunea Fotografie;
– 3 premii pentru concursul de arhitectură.
     Acordarea acestor premii se va face de cãtre juriu în baza unui regulament propriu de jurizare.
     Valoarea totalã a premiilor este de 40000 de lei.
     Se vor mai acorda următoarele diplome:
- 2 diplome acordate de : – PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA pentru cea mai bunã lucrare de arhitecturã realizată în municipiul Constanţa;
– PRIMÃRIA MUNICIPULUI TULCEA pentru cea mai bunã lucrare de arhitecturã realizată în municipiul Tulcea;
– diplome MASS-MEDIA, pentru cea mai bunã lucrare de arhitecturã realizatã; acestea se vor acorda de un juriu format din reprezentanţi ai mass- mediei;
– o diplomă a publicului- aceast se va acorda lucrãrii cu cele mai multe puncte de vot obţinute de la vizitatorii expoziţiei care vor completa formularul de vot destinat vizitatorilor;
– o diplomă de participare pentru cea mai bunã lucrare a unui tânăr arhitect participant la expoziţie (vârsta maximã 30 ani).
     CONDIŢII DE PARTICIPARE
     1. La secţiunea de Realizãri pot fi prezentate lucrãri realizate până în anul 2012 şi care nu au fost prezentate la alte anuale. Lucrãrile pot fi realizate oriunde, inclusiv în strãinãtate, cu condiţia ca realizatorul (autorul) să fie înscris în Filiala Teritorialã Dobrogea.
Condiţii obligatorii pentru admiterea în expoziţie:
– lucrãrile vor fi prezentate unitar pe panouri cu dimensiunile de 70/100 cm paginate pe vertical
– fiecare lucrare poate fi prezentatã pe maxim 2 panouri; fiecare panou trebuie sã conţină obligatoriu datele conform anexei nr. 1
– vor fi prezentate unitar pe panouri: – fotografii (minim 2)
– plan de situaţie
– planuri ale nivelelor
– secţiuni (minim 1)
– texte explicative
Sunt admise orice alte mijloace pentru ilustrarea realizării: simulări 3D şi/sau axonometrii etc.
Pe un panou nu se pot prezenta mai multe lucrãri.
Fiecare participant va primi prin tragere la sorţi pentru fiecare lucrare un numãr de ordine în vederea atribuirii unui indicativ al panoului şi în vederea stabilirii ordinii aşezării în expoziţie în cadrul secţiunii respective.Exemplu: participantului care a primit numãrul 7 pentru o lucrare la secţiunea realizãri – clãdiri turistice expusã pe 2 panouri i se vor atribui urmãtoarele indicative de panouri: R.C.7.a şi R.C.7.b.
     2. La secţiunea de Fotografie se vor prezentate fotografii ale arhitecturii DOBROGENE de patrimoniu.
Condiţii obligatorii pentru admiterea în expoziţie:
– lucrãrile vor fi prezentate unitar pe panouri cu dimensiunile de 70/100 cm paginate pe vertical
– pe fiecare panou pot fi prezentate între 2-8 fotografii; fiecare panou trebuie sã conţină obligatoriu datele conform anexei nr. 2
Fiecare participant va primi prin tragere la sorţi pentru fiecare panou un numãr de ordine în vederea atribuirii unui indicativ al panoului şi în vederea stabilirii ordinii aşezării în expoziţie în cadrul secţiunii respective.
Fotografiile vor fi numerotate în cadrul panoului în vederea posibilităţii identificãrii şi premierii.
Exemplu: participantului care a primit numãrul 4 şi care prezintã 2 panouri la secţiunea fotografie i se vor atribui urmãtoarele indicative de panouri: F.4.a şi F.4.b. Fotografiile din interiorul primului panoul vor fi identificate astfel: F.4.a.1 ….F.
Aprecierea în vederea premerii se va face asupra întregului panou.
     MACHETA PANOULUI
În vederea realizãrii unei expoziţii unitare, fiecare participant va prezenta separat pe suport electronic (CD sau DVD) macheta panoului/panourilor, realizat/e în format TIFF la scara 1:1 (70×100 cm), cu rezoluţia 300 dpi O.A.R. Dobrogea, urmând sã tipãreascã panourile în format 70/100 cm.
     IMAGINEA PROIECTULUI
În vederea publicãrii în catalogul expoziţiei, fiecare participant va prezenta separat pe suport electronic (CD sau DVD) urmãtoarele:
– IMAGINI ALE PROIECTULUI (cel puţin 5 – fotografii, planuri, plan situaţie etc.) în format TIFF 300 dpi – necesar pentru publicaţie şi în format JPG de circa 100 Kb pentru web-site;
– text de prezentare a lucrării în format rtf sau doc, maxim 6000 de caractere;
– fişa tehnicã de prezentare a proiectului/lucrãrii, în aceleaşi condiţii, format rtf sau doc.
     PREDAREA MATERIALELOR PENTRU EXPOZIŢIE
– fiecare lucrare va fi înscrisã în expoziţie prin predarea C.D.-ului sau D.V.D.-ului.
– fiecare participant are obligaţia de a participa la executarea panoului/panourilor şi montarea expoziţiei în ziua stabilitã de organizatori.
– Predarea lucrãrilor în format electronic se va face la sediul O.A.R. Dobrogea, pânã cel târziu 05.10.2012. ora 14.00.
La încheierea intervalului în care se pot depune lucrãri, se va întocmi o evidențã a acestora, aceasta urmând a fi publicatã pe site-ul filialei.Lucrãrile depuse (panouri + C.D./D.V.D.) nu se returneazã.
     PUBLICARE
Toate lucrãrile ce îndeplinesc condiţiile de participare vor fi admise în expoziţie, la secţiunile corespunzãtoare. Lucrãrile nominalizate şi premiate vor putea fi prezentate în publicaţii şi expoziţii de promovare a arhitecturii.
Toţi participanţii sã regleze în avans orice fel de probleme de copyright ale imaginilor şi a altor materiale pentru utilizarea lor de cãtre O.A.R. Dobrogea. Orice situție de încălcare a dreptului de autor se face pe responsabilitatea autorului panoului.
     JURIUL
Juriul este unic pentru toate secţiunile, este alcătuit din 5 MEMBRI + 1 supleant, dintre care se va alege un preşedinte. Componenta juriului va fi adusã la cunoştinţa participanţilor şi publicului cu 5 zile înaintea deschiderii oficiale a expoziţiei. Juriul va beneficia de ajutorul unui secretar, fãrã drept de vot, din cadrul personalului filialei.Juriul este alcătuit din arhitecţi din diferite filiale din care un membru din filiala Dobrogea şi un membru arhitect din Bulgaria.
Membrii juriului nu pot participa cu lucrãri în secţiunile cu premii.
     PREMIEREA
Nominalizãrile şi premierea vor fi efectuate de juriul comunicat şi se vor desfăşura în 2 etape:
1. NOMINALIZÃRI – în care se vor determina lucrãrile susceptibile de a primi premii . Aceastã etapã va avea loc în ziua deschiderii expoziţiei.
2. ACORDAREA DE PREMII – dintre lucrãrile nominalizate, prin votul secret al fiecãruia dintre membri. Juriul îşi rezervã dreptul de a nu nominaliza sau acorda premii la unele dintre secţiuni în cazul în care lucrãrile participante nu justificã acest lucru.
De comun acord, juriul, sponsorii, administraţia locală şi mass-media pot institui premii speciale, care se vor acorda de acelaşi juriu în cadrul aceleiaşi sesiuni de premiere.
Pentru PREMIUL PUBLICULUI, se va organiza o urnã sigilatã şi un buletin cu numãrul lucrãrii.
În cadrul “Serii Arhitecturii”, se vor anunţa toate lucrãrile premiate.
     CALENDARUL EXPOZIŢIEI
1. Deschiderea expoziţiei;
2. Nominalizări;
3. Premierea.FORMAT PANOU
Panoul are dimensiunea 70 x 100cm.
Formatul panoului şi detalierea zonei superioare a acestuia sunt prezentate în anexele nr. 1 şi nr. 2.

     CONTACT
Întrebări legate de participare pot fi adresate pe adresa de e-mail: oar_cta@yahoo.com
Data limită de adresare: 10.09.2012
Data limită de răspuns: 20.09.2012 acestea vor fi comunicate tuturor membrilor prin e-mail.
     COMPONENTA JURIULUI:
- 1 membru al Filialei Dobrogea
- 1 membru al filialei O.A.R. Bucureşti
- 1 membru al unei filiale O.A.R Braşov, Covasna, Harghita
- 1 membru al filialei O.A.R. Transilvania
- 1 membru din Cameba Arhitecţilor din Bulgaria
     COMITET DE ORGANIZARE
arhitect Alexandru Bãlan
arhitect Mirela Didã
arhitect Ignis Duvagi
arhitect Mihai Isacov
arhitect Adnan Memet
conductor arhitect Dragoş Marcu

fisiere anexate:

Macheta panou

Regulament A_DA 2011-2012

This entry was posted in Noutăţi, Presă. Bookmark the permalink.